MASAMUNE JAPANESE RESTAURANT|Authentic Japanese Cuisine SUSHI, TERIYAKI, TEMPURA


drink

WINE SAKE and BEER

MASAMUNE WHITE WINE LIST

MASAMUNE WHITE RED LIST

MASAMUNE SAKE LIST